Cảm hứng – Trang 3 – Peonies Wedding
13/11/2021

SỰ TRANG NHÃ ĐẾN TỪ THIỆP CƯỚI PEONIES

“𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̃ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖, 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 […]